Gå til hovedinnholdet Gå til hovedmenyen Gå til søk

Copyright

© Copyright 2011, Oriflame Cosmetics S.A. Alle rettigheter forbeholdt.

Logotype
Oriflame og Oriflames logotyp er et registrert varemerke for Oriflame Cosmetics.

Denne webplassen er gitt av Oriflame til informasjonsformål i samsvar med de vilkår og bestemmelser som angis nedenfor. Ved å bruke denne webplassen bekreftes ditt samtykke og din forståelse for disse vilkårene og bestemmelser. Om du ikke aksepterer dem, ber vi deg om å vennligst ikke ta ibruk denne webplassen.

Oriflame er et registrert varemerke innom Oriflame Cosmetics S.A. Dette varemerket får ikke kopieres eller brukes uten Oriflames skriftlige godkjennelse. Andre varemerker og kjennetegn på denne webplassen tilhører sine respektive innehavere og får ikke brukes uten skriftlige godkjennelse fra dem.

Innholdet i denne webplassen dekkes av opphavsretten. Du får laste ned enslige kopier av sider, eller annet materiell som finnes på webplassen, under forutsettning at de bare skal brukes personlig, og ikke-kommersiell eller til intern bruk. En ytterligere forutsettning er att du ikke endrer materiallet på noen måte, setter det inn det i annet materiell eller endrer/tar bort meldingene om copyright eller propietære rettigheter. Dette er en lisens der det ikke kan gjøres en eieroverføring. Denne lisensen kan ei overføres og den kan sies opp eller trekkes tilbake når som helst etter eget velbefinnende. Vi forbeholder oss retten til å begrense all form for framing av denne webplassen, og du samtykker til å umiddelbart opphøre all form for framing, av hele eller visse deler av webplassen etter mottat skriftlig forespørsel fra Oriflame.

Oriflame har ingen kontroll over informasjon, sider, annet materiell eller programvare som kan finnes på webplasser hyperkoblet til eller fra denne webplassen. En hyperkobling fra Oriflames webplass betyr ikke at Oriflame godkjenner eller støtter den hyperkoblede webplassen. Oriflame tar heller ikke ansvar for den hyperkoblede sidens riktighet, kvalitet, sikkerhet eller egneheten av informasjon, sider, materiell eller programvare som finnes hos den hyperkoblede webplassen. Oriflame kan på ingen måte holdes ansvarlig for ditt bruk av en hyperkoblet webside. Oriflame forbeholder seg retten til, så langt det er lovgyldig mulig, å begrense hyperkoblinger til denne webplass. Du binder deg til å umiddelbart ta bort alle hyperkoblinger til denne webplassen om du mottar en skriftlig forespørsel fra Oriflame.

Informasjon, sider og annet materiell som finnes på webplassen, eller som kan lastes ned her ifra, er gitt som de er og med ingen som helst garantier. Dette innebærer at Oriflame ikke garanterer riktigheten, gyldigheten eller fullstendigheten av informasjonen og derfor tar avstand fra eventuelle feil eller utelatelser der ifra. Ditt bruk av webplassen skjer på eget risiko og det er ditt ansvar å ta forhåndsregler får å sikkerhetstille at sidene og materiallet er virus-, mark- og Trojanske hestfrie eller frie for andre saker av destruktiv natur. Det er mulig at denne webplassen ikke er kompatibel med den webleseren, eller programvaren, som du bruker. Det finnes ingen garanti for at webplassen alltid kommer til å finnes tilgjengelig og den kan under visse perioder være ved redusert ytelse , lide av tilfeldige avbrudd eller stoppes ifølge Oriflames velbefinnende.

Denne webplass kan inneholde utgått eller feil informasjon og informasjonen kan forandres og oppdateres uten forvarsel. Oriflame har ingen forpliktelser for, og frasier seg spesiell ansvar for å oppdatere eller rette til slik informasjon. Oriflame tar ikke ansvar for tap eller skade som oppstår gjennom utilsiktede feil eller uaktsomhet som finner plass på websiden og webplassens besøkere bruker informasjonen på eget ansvar.

ORIFLAME TAR AVSTAND FRA ALLE GARANTIER SOM FINNES ANGITT PÅ WEBPLASSEN, OM DE ER UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNEHETEN FOR ET VISS FORMÅL. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER KAN ORIFLAME HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN SKADER, INKLUSIVE DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER, TIL FØLGE AV ELLER I TILKOBLING MED DITT BRUK AV DENNE WEBPLASS ELLER NOEN AV DE  HYPERKOBLEDE WEBSIDENE, SELVOM ORIFLAME HAR FÅTT INFORMASJON OM RISKEN FOR SLIKE SKADER. LOV BESTEMT KAN VI I VISSE TILFELLER IKKE MEDGI ALLE OVERSTÅENDE UNNTAK, SÅ HELE ELLER DELER AV DENNE PARAGRAF KAN I VISSE TILFELLER IKKE GJELDE DEG.

Alle rettigheter som ikke er gitt uttrykt for her er reservert.

Visse uttalelser på denne webplassen, inklusive men ikke begrenset til, de som berøres: (i) introduktsjon av nye produkter, (ii) våre framtidige økonomiske resultater, (iii) effekten på salget av politiske og/eller økonomiske forhold, negative valutaforandringer og konkurransekraftige virksomheter, (iv) omstruktureringer, omstruktureringskostnader, tidspunkt for slike betalinger og årlige besparinger og andre fordeler fra slike virksomheter, (v) kontantstrøm fra bevegelsen, kontanter og tilgang av lån under vår kreditt samt selvforsørgelse av slike middler for å tilfredstille våre behov av kontanter og kontantekvivalenter, (vi) bruk av kapital, blant annet for investeringer (og våre anslag om hvor mye av slike utgifter) og omstruktureringskostnader (og våre anslag om hvor mye av disse kostnader), (vii) tilgangen på råvarer og produkter, inklusive at våre anlegg og tredje parts avtalesvilkår kommer til å gi tilrekkelig kapasitet for våre nåværande og forventende produktsjonskrav, og (viii) tilfeller som berører sensitive instrumenter for markedet, inneholder visse fremtidsrettede uttalelser om Oriflames virksomhet, økonomiske resultater og finansiell posisjon og dess planer og forventninger.

Uten å begrense det foregående; setninger som inneholder ordene "tror", "forventer", "setter pris på", "prosjekt", "prognose", "kan", "kommer", "bør", "forsøker", "planer", "planlagt å", "forutser" eller "avser" og lignende uttryk er også fremtidsrettede uttalelser. Fremtidsrettede uttalelser avspeiler blant annet ledelsens planer og mål for fremtide aktiviteter og aktuelle syn på framtidige hendelser og framtidige økonomiske resultater og prognoser av ulike finansielle poster. Disse fremtidsrettede uttalelser inkluderer kjente og ukjente risker, usikkerheter og andre faktorer som kan forårsake at faktiske resultater kan avvike vesentlig fra hva som framgår av slike fremtidsrettede uttalelser. Faktorer hvilke kan forårsake at resultater avviker betydelig, inkluderer blant andre faktorer; (a) forandringer i økonomiske og markedsmessige forutsettninger, (b) vanskeligheter eller forsinkelser i utvikling og introduksjon av nye produkter eller mislykkede forsøk på å få kunder til å akseptere nye produkttilbud, (c) forandringer i konsumenternes preferanser, inklusive mindre etterspørsel på vår kosmetikk og andre aktuelle produkter, (d) effekter av og forandringer i politiske og/eller økonomiske forhold, inklusivt inflasjon og monetære forhold samt i monetær handel, skattetekniske og skattepolitiske i internasjonelle markeder, (e) konkurrenters tiltak, inklusivt buisness kombinasjon, nye produkttilbud, PR-utgifter, markedsførings- og PR-fremskritt, inklusive økninger av markedsandeler, (f) uventede kostnader og vanskeligheter eller forsinkelser i å sluttføre prosjekter i tilkobling med vår strategiske plan, (g) vanskeligheter, forsinkelser, uforuttsette kostnader eller mindre enn forventede besparinger og andre fordeler som følge av vår omstruktureringsvirksomhet, (h) lavere enn ventet kontantstrøm fra den løpende virksomheten eller mangel av middler innom rammen for våre kredittfasiliteter, (i) høyere enn ventet rørlige kostnader, rørlige kapitalakostnader, kapitalkostnader, omstruktureringskostnader og gjeld betalinger, (j) vanskeligheter og forsinkelser i innkjøp av råvarer til produkter, og (k) rente eller utenlandske valutakursforandringer som påvirker oss og våre sensitive finansiella markedets instrument.


COOKIES

Vi har oppdatert våre regler for cookies, i våre retningslinjer for personvern. De forklarer hva cookies er og hvordan vi bruker dem.

Hvis du vil vite hvordan du deaktiverer informasjonskapsler på enheten din, kan du få mer informasjon her. Vær oppmerksom på at deler av siden ikke vil fungere riktig hvis du deaktiverer informasjonskapsler.

Ved å bruke vår hjemmeside aksepterer du vår bruk av cookies i samsvar med våre regler for cookies, med mindre du har deaktivert dem.