INNKREVINGSPROSEDYRER FOR UTSETTELSE AV BETALINGSTJENESTER

1.              INNLEDNING OG FORMÅL

Disse vilkårene for betalingsutsettelsestjenester ("Vilkårene") sammen med innkrevingsprosedyrene for betalingsutsettelsestjenester inneholder regler, vilkår og betingelser for betalingsutsettelsestjenestene som tilbys av Oriflame Holdings BV - Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel, Netherlands ("Oriflame") og er tilgjengelige for Brand Partners, og erstatter alle tidligere avtaler, vilkår, erklæringer eller forpliktelser.

Formålet med utsatte betalingstjenester er å støtte Brand Partner i deres aktiviteter med Oriflame ved å la dem betale kjøpene sine etter leveringsdatoen for produktene eller tjenestene ("utsatte betalingstjenester").

2.              KVALIFISERING

2.1       Oriflame vil bestemme, modifisere og endre vilkårene for at Brand Partner skal være kvalifisert til å søke om og motta utsatte betalingstjenester.

2.2       For å være kvalifisert til å søke om utsatte betalingstjenester må Brand Partner oppfylle følgende krav:

(i)              være en registrert Brand Partner hos Oriflame, og

(ii)             være i full overensstemmelse med alle Brand Partnerens forpliktelser i henhold til Brand Partner-avtalen; og

(iii)            være minst 18 år gammel, og

(iv)           ikke ha noen form for gjeld til Oriflame; og

 

3.              SØKNAD

For å søke om tjenester for betalingsutsettelse må Brand Partner:

                     (i)           godta disse vilkårene, og

                   (ii)           følge og fullføre søknadsprosessen som beskrevet i disse vilkårene og innkrevingsprosedyren for tjenester for utsatt betaling, og

                  (iii)           oppgi følgende informasjon:

 

§  for- og etternavn

§  identifikasjonsnummer

§  registrert adresse

§  e-postadresse

§  Mobilnummer; og

                  (iv)           Oriflame kan be om dokumenter for å verifisere informasjonen fra Brand Partner i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende personvernlovgivning; og

 

4.              GRENSER FOR BETALINGSUTSETTELSE

4.1       De tilgjengelige grensene for betalingsutsettelse for Brand Partners er:

 

Nivå

Bestilling/BP

Grensebeløp

Betalingsdato

Vilkår

1

1

NOK 3200

21 dager

Minimumsbeløp

2

Når første faktura betales i tid

NOK 6400

21 dager

Økt automatisk

3

Når neste faktura betales i tid

NOK 10000

21 dager

Økt automatisk

Spesielt

Rosa Sløyfe

NOK 30000

21 dager

Økes manuellt

 

4.2         Oriflame har rett til når som helst å fastsette og endre grensene for Utsatt betaling og betalingsbetingelsene som er angitt i disse vilkårene. Enhver økning av grensene for utsettelsesbetalingstjenestene er betinget av at Brand Partneren betaler alle skyldige beløp til Oriflame i sin helhet.

4.3         Brand Partneren samtykker i å betale Oriflame et administrasjonsgebyr på NOK 12.00 for hver ordre som betales med Oriflame Faktura.

5.              AUTORISASJON

 

4.1           Alle søknader om Betalingsutsettelse er underlagt Oriflames verifisering og godkjenning. Verifiseringen og godkjenningen av alle utsatte betalingstjenester utføres etter Oriflames eget skjønn.

 

4.2           Oriflame har rett til når som helst å kontrollere eksistensen og sannhetsgehalten i opplysningene fra Brand Partner, og spesielt deres økonomiske kapasitet, samt all annen informasjon som Oriflame anser som nødvendig. Brand Partneren skal oppgi sann og gyldig informasjon når de søker om utsatte betalingstjenester og senere når som helst på Oriflames forespørsel. Brand Partneren samtykker i at Oriflame også kan bruke eksterne finansielle systemer, offentlige og offisielt tilgjengelige data, kredittbyråer, lister og registre for å bekrefte eksistensen av Brand Partneren og opplysningene de har oppgitt, samt deres økonomiske kapasitet eller den økonomiske kapasiteten til garantisten eller medlemmer av Brand Partnernettverket. Under bekreftelsesprosessen kan personopplysningene til Brand Partner bli behandlet av Oriflame og av tredjeparter. Nærmere opplysninger om slik behandling, dens rettslige grunnlag og formål er beskrevet i de relevante personvernerklæringene.

 

4.3           Tjenesten for betalingsutsettelse er kun tilgjengelig for de Brand Partner som har fullført søknadsprosessen og bestått verifiseringsprosessen. Oriflame kan varsle Brand Partneren når Utsatt betalingstjeneste er godkjent, men Oriflame er ikke forpliktet til å gi Brand Partneren noen grunn til å avslå en søknad om Utsatt betalingstjeneste. Avslag på en søknad om Utsatt betalingstjeneste kan imidlertid skje på grunn av:

(i)             Brand Partner, garantisten eller et annet medlem av Brand Partnernettverket har utestående gjeld av noe slag til Oriflame og/eller

(ii)            Brand Partneren har gitt Oriflame utdatert, feilaktig eller falsk informasjon; og/eller

(iii)          Oriflame ikke har vært i stand til å verifisere eller bekrefte søknaden eller informasjonen fra Brand Partneren, og/eller

(iv)          Oriflame har mottatt en negativ rapport om Brand Partnerens økonomiske kapasitet; og/eller

(v)           Brand Partneren bryter bestemmelsene i disse vilkårene og i Brand Partneravtalen; og/eller

(vi)          Brand Partneren bryter gjeldende lover.

 

4.4           Enhver autorisasjon for Utsatte betalingstjenester er personlig og kan ikke overføres.

 

4.5           Oriflame har til enhver tid rett til å kansellere enhver autorisasjon for Utsatte betalingstjenester. Dersom Oriflame bestemmer seg for å kansellere en autorisasjon for utsatte betalingstjenester, skal Brand Partneren betale hele det skyldige beløpet umiddelbart, inkludert eventuelle tilleggskostnader.

 

6.              ELLER SEN BETALING

 

6.1           Hvis Brand Partneren unnlater å betale en ordre i henhold til en betalingsutsettelsestjeneste innen gjeldende betalingsfrist, er Brand Partneren forpliktet til å betale ordren umiddelbart i henhold til disse vilkårene og vilkårene for Brand Partnere. Brand Partneren samtykker i å betale Oriflame den maksimale renten på 8,5% for slik forsinkelse inntil gjeldsbeløpet er fullt ut betalt.

 

6.2           Oriflame kan sende påminnelser til Brand Partneren via e-post eller andre meldingssystemer før forfallsdatoen for betaling av en ordre under en tjeneste for betalingsutsettelse. Unnlatelse av å sende eller motta en betalingspåminnelse fritar ikke Brand Partneren fra forpliktelsen til å betale de forfalte beløpene i tide i henhold til disse vilkårene.

 

6.3           I tilfelle forsinkelser i betalingen av en bestilling under en tjeneste for betalingsutsettelse, har Oriflame rett til å iverksette, uavhengig eller med hjelp fra tredjeparter, tiltak for å inndrive beløpet, herunder særlig:

(i)             å iverksette inkassotiltak, inkludert telefon, SMS, e-post eller skriftlig kommunikasjon, og/eller

(ii)            å overføre Brand Partnerens gjeld til inkassobyråer eller andre parter som tilbyr de nevnte tjenestene, som vil utføre innkrevingsaktivitetene, og/eller

(iii)          å legge inn opplysninger om ubetalt gjeld i registre over forretningsinformasjon eller kredittbyråer, og/eller

(iv)          salg av fordringer via nettbaserte gjeldsbørser.

 

6.4           Brand Partneren samtykker i at Oriflame eller et tredjeparts inkassobyrå kan kreve ytterligere inkassosalær fra NOK 65.00.

 

6.5           Brand Partneren erkjenner og samtykker i at Oriflame har rett til å overføre eventuelle fordringer fra ubetalte bestillinger under en Brand Partners betalingsutsettelsestjeneste til tredjeparter.

 

6.6           Oriflame skal ha rett til å hindre en Brand Partner i å søke og bruke Utsatt betalingstjeneste eller legge inn nye bestillinger på ubestemt tid i tilfelle manglende eller sen betaling av en bestilling under en Utsatt betalingstjeneste. Sperren skal ikke oppheves før Brand Partneren har betalt alle skyldige beløp til Oriflame, inkludert renter og andre gebyrer som Oriflame krever i henhold til disse vilkårene. Blokaden kan bare fjernes av Oriflame etter eget skjønn.

 

6.7           Brand Partneren gir herved Oriflame fullmakt til å motregne alle beløp Brand Partneren har rett til å motta fra Oriflame som en del av sitt samarbeid med Oriflame mot all gjeld til Oriflame, inkludert eventuelle administrasjonsgebyrer, renter og inkassogebyrer.

 

7.              GARANTI

 

Oriflame kan kreve at enhver Brand Partner som søker om betalingsutsettelsestjenester, stiller en garantist som er solidarisk ansvarlig for alle og hver enkelt av forpliktelsene knyttet til betalingsutsettelsestjenestene som Brand Partneren påtar seg i henhold til disse vilkårene ("garantisten"). Alle Brand Partnere som er sponsorer, kan opptre som garantist og må på forhånd være autorisert av Oriflame til å bruke Utsatt betalingstjeneste og ha godtatt disse vilkårene. Ved å akseptere disse vilkårene gir garantisten avkall på fordelene ved ordre og utførelse, eller andre lignende fordeler som følger av gjeldende lover, og Oriflame kan derfor direkte be garantisten om oppfyllelse og betaling av alle forpliktelser som Brand Partneren har påtatt seg i henhold til disse vilkårene, uten å være forpliktet til å håndheve dem i første omgang overfor Brand Partneren.

 

8.              GENERELLE BESTEMMELSER

 

8.1           Hvis en bestemmelse i disse Vilkårene anses som ulovlig, ugyldig eller av en eller annen grunn ikke kan håndheves, skal ugyldigheten av denne bestemmelsen ikke påvirke gyldigheten av resten av disse Vilkårene.

 

8.2           Disse vilkårene er separate, men utfyllende og en del av Brand Partner-avtalen og er tilgjengelige på https://no.oriflame.com/terms-and-conditions/consultant. Med unntak av de spesifikke definisjonene og bestemmelsene som er spesifisert i disse vilkårene, gjelder alle andre bestemmelser og definisjoner i Brand Partner-vilkårene, inkludert Suksessplanen, Etikkregelverk og etiske adferdsregler, samt personvernerklæringen. I tilfelle uoverensstemmelse mellom disse vilkårene og vilkårene for Brand Partneren, skal vilkårene for Brand Partneren ha forrang. I tilfelle uoverensstemmelse mellom disse vilkårene og innkrevingsprosedyrene for utsatte betalingstjenester, skal disse vilkårene ha forrang.

 

8.3           Disse vilkårene aksepteres og inngås i elektronisk form. Brand Partner skal skrive ut eller lagre og beholde en kopi av disse vilkårene. Uavhengig av dette kan Oriflame når som helst kreve at Brand Partneren skriver ut og signerer disse vilkårene som skal sendes til Oriflame innen de følgende fem (5) virkedager for enhver autorisasjon for betalingsutsettelse, ellers vil Oriflame umiddelbart kansellere autorisasjonen for betalingsutsettelse.

 

8.4           Oriflame forbeholder seg retten til ensidig å oppdatere, avslutte og endre disse vilkårene når som helst og etter eget skjønn, og Brand Partneren vil bli behørig varslet om dette på forhånd. Alle slike endringer i disse vilkårene skal aksepteres av Brand Partneren som en betingelse for fortsatt tilgang til og bruk av tjenestene for betalingsutsettelse. Oriflame vil anse at Brand Partneren har akseptert endringene hvis Brand Partneren fortsetter å bestille produkter ved å be om og bruke tjenester for utsatt betaling.

 

8.5           Ved å legge inn en bestilling i henhold til disse vilkårene garanterer og samtykker Brand Partneren i at han/hun ikke søker om betalingsutsettelsestjenester for å konsumere produktene, og at han/hun derfor ikke er en forbruker i henhold til disse vilkårene, og at enhver søknad om betalingsutsettelsestjenester derfor tar sikte på å støtte hans/hennes aktiviteter med Oriflame.

 

8.6           Disse vilkårene er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene, skal først løses i minnelighet. I mangel av en avtale skal slike tvister løses i henhold til vilkårene for Brand Partnere.